Kenan Soycan » Genel » Ders Dökümanları » TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Soruları
Haber Bilgileri
  • Görüntülenme: 2117
  • Yazar: Admin
  • Tarih: 7-06-2011, 23:06
 (Oy Sayısı: 3)
7-06-2011, 23:06

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Soruları

Kategori: Genel » Ders Dökümanları

TC İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI
1.inkılap (=Devrim) nedir ?
Toplumda var olan düzenin halk hareketiyle yıkılarak yerine eskisinden daha ileri bir düzen
kurmaktır.
2.Dünyada ilk demokratikleşme hareketi hangisidir?
1215 tarihinde İngiltere'de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta belgesidir.
3.0smanlılarda ilk demokratikleşme hareketi hangisidir?
Sened-i İttifak (1808) (Padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir)
4.Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) hangi tarihte imzalandı,yayınlanma
nedenleri nelerdir?
3 Kasım 1839 tarihinde Mustafa Reşit Paşa ilan etti.NEDENLERİ:
L Devleti dağılmaktan kurtarmak
II. Avrupalıların içişlerimize karışmasını engellemek
III.Mısır sorununda Avrupalıların desteğini sağlamak
5.1slahat Fermanı'na (1856) neden "İmtiyazlar Fermanı" denir?
Sadece azınlıklara haklar tanınmasıdır
6.1.Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan güç unsuru nedir?
Genç Osmanlılar (Jön Türkler) (1865 tarihinde İstanbul'da kuruldu)
7.1.Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan fikir akımı nedir?
Osmanlıcılık
8.Yeniliklere karşı olduğu için tahttan indirilen ilk Osmanlı padişahı kimdir?
Abdülaziz'dir( 1861-1876)
9.1.Meşrutiyet hangi tarihte ilan edildi,önemi nedir?
23 Aralık 1876. İlk kez parlamenter sisteme geçildi ve ilk anayasa (Kanun-u Esasi) ilan
edildi.Halk ilk kez yönetime katılma hakkı kazandı.
10.İlk Osmanlı anayasasının adı nedir?
Kanun-u Esasi
11.İlk Osmanlı parlamentosunun özellikleri nelerdir?
İki meclisten oluşur,Mebusan ve Ayan meclisleri. Ayanlar ömür boyu süreyle padişah
tarafından atanır.Mebuslar dört yıl için halk tarafından seçilir.
12.Kanun-ı Esasi'nin anti demokratik özellikleri nelerdir?
 l. Hükümeti padişah seçer ve hükümet padişaha karşı sorumludur
IL Meclisi açma kapatma yetkisi padişaha aittir
III. Padişah vatandaşları yurt dışına sürme yetkisine sahiptir
IV. Ayan meclisini padişah seçer, Ayanlar ömür boyu görevde kalırlar
V. Yasama yetkisi meclistedir (gerçekte padişahtadır,çünkü veto hakkı vardır)
13.1.Meşrutiyet'in kaldırılmasının nedenleri nelerdir?
 L Azınlıkların mecliste devlet aleyhine çalışması, isyanların devam etmesi
II.Padişahın meşrutiyet sistemini benimsememesi
III.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) başlaması
14.1.Meşrutiyet'in kaldırılması ile II.Meşrutiyet'in ilanı arasında geçen 30 yıllık döneme
(1878-1908) ne ad verilir ?
İstibdat (Baskı) Dönemi
15.Osmanlı tarihinde yürürlüğe girmeyen antlaşmalar hangileridir?
1878 Ayestefanos (Yeşilköy)Antlaşması -1920 Sevr Antlaşması
16.Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını yok eden olay nedir?
1882 Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulması
17.İstibdat Dönemi'nde devlet politikası olarak uygulanan fikir akımı nedir?
İslamcılık (=Ümmetçilik)
18.11.Meşrutiyet ne zaman ilan edildi,ilan edilmesinde etkili olan güç nedir?
24 Temmuz 1908 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti (1889'da İstanbul'da kuruldu)
19.0smanlılarda mevcut rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan nedir,tarihi nedir?
13 Nisan 1909 tarihinde çıkan 31 Mart Olayı'dır
20.Meclis kararı ile tahttan indirilen Osmanlı padişahları kimlerdir?
II. Abdülhamit ve VI.Mehmet Vahdettin
21.II.Meşrutiyet ile yürürlüğe giren anayasanın I.Meşrutiyet ile yayınlanan Kanun-ı Esasi'den
farkları nelerdir ?
 L Padişahın meclisi açma-kapatma yetkisine sınır getirildi
II. Hükümet meclise karşı sorumlu oldu
III. Antlaşmaları meclisin onaylaması şartı getirildi
IV. Padişahın vatandaşları sürgüne gönderme yetkisi kaldırıldı
V. Mebusan meclisinin yetkileri Ayan meclisine göre arttırıldı,padişahın veto yetkisi kısıtlandı
22.Osmanlılarda ilk siyasal partiler hangi dönemde kurulmaya başlamıştır?
Kişilere toplanma ve cemiyet kurma hakkı II.Meşrutiyet ile verildiği için ilk partiler II.Meşrutiyet ile kurulmaya başlar (İttihat ve Terakki-1908,Ahrar-1908,Hürriyet ve İtilaf-1911)
23.11.Meşrutiyet Döneminde etkili olan fikir akımı nedir?
Türkçülük,sonradan Turancılık şeklini aldı,başarısız oldu.
24.Trablusgarp Savaşı'nın temel sebebi ve bu savaşın özelliği nedir?
İtalya'nın Trablusgarp'ı sömürge yapmak istemesidir.İlk Osmanlı-İtalya savaşıdır.
25.Uşi Antlaşması hangi tarihte,kimler arasında imzalandı,önemi nedir?
0smanlı-İtalya arasında 1912 tarihinde,Kuzey Afrika'daki Osmanlı hakimiyetini bitiren antlaşmadır.
26.1908 Reval (=Talin) görüşmesinde İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlılara karşı izlediği
politikalarında serbest bırakmasının temel sebebi nedir?
0smanlı-Alman yakınlaşmasıdır.
27.Osmanlılardan ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti hangisidir?
Arnavutluk (1912-1.Balkan Savaşı sırasında)
28.1 Balkan Savaşı'na katılan devletler hangileridir?
Bulgaristan,Yunanistan,Sırbistan ve Karadağ Osmanlılara karşı savaştı
29.1.Balkan Savaşı hangi tarihler arasında oldu,savaşı bitiren antlaşmanın adı ve tarihi nedir ?
1912-1913 yılları arasında oldu,1913 Londra Antlaşması ile sona erdi
30.İttihat ve Terakki Partisi hangi olayla Osmanlı yönetimini ele geçirmiştir?
23 Ocak 1913 Bab-ı Ali Baskını ile
31.II.Balkan Savaşı'na katılan devletler hangileridir?
Yunanistan,Sırbistan,Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı savaştı.Osmanlılar
sonradan Bulgaristan'a karşı savaşa girdi
32.11 Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmalar hangileridir?
1913-Bükreş Antlaşması—Balkan devletleri kendi aralarında imzaladı 1913-İstanbul Antlaşması—Osmanlılar ile Bulgaristan arasında imzalandı 1913-Atina Antlaşması—Osmanlılar ile Yunanistan arasında imzalandı 1914-İstanbul Antlaşması—Osmanlılar ile Sırbistan arasında imzalandı
33.1. Dünya Savaşı'nın temel sebebi nedir?
Sömürge yarışı (Almanya ile İngiltere arasında)
34.İttifak ve İtilaf devletleri hangileridir?
İttifak(Bağlaşma-1882)—Almanya,İtalya,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
İtilaf (Anlaşma-1907)—İngiltere,Fransa,Rusya
35.1.Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir?
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdı Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırp
tarafından 28 Mayıs 1914'te öldürülmesi
36.1.Dünya Savaşı'nda İtalya hangi olayla taraf değiştirdi?
1915 tarihinde Londra Antlaşması ile İtilaf Devletlerine katıldı
37.Osmanlıların I.Dünya Savaşı'na girme nedenleri nelerdir?
l.İttihatçıların aşırı Alman hayranı olmaları,Almanya 'nın savaşı kazanacağına inanmaları
II. 19.yüzyılın sonundan itibaren kaybedilen toprakları geri alma isteği
III. İtilaf Devletlerinin Osmanlılara karşı tutumu
IV.Almanya 'nın cepheleri genişleterek üzerindeki savaş yükünü hafifletmek istemesi
V.Almanların Osmanlı padişahının halifelik makamından yararlanarak İngiltere 'nin
sömürgelerindeki Müslümanları isyana teşvik etmek ve İngilizlerin sömürge bağlantısını
kesmek istemesi
38.Osmanlıların I.Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler hangileridir?
 Kafkas Cephesi=Rus ve Ermenilere karşı
Çanakkale Cephesi=İngiliz.Fransız ve sömürge askerlerine karşı
Irak Cephesi=İngilizlere karşı
Mısır (Kanal) Cephesi=İngilizlere karşı
Yemen,Hicaz.,Surive,Filistin Cepheleri=İngiliz ve Araplara karşı
Galicva,Makedonva,Romanva Cepheleri=Müttefıklerine yardım amacıyla
39.1.Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olan olay nedir?
İtilaf Devletlerinin Çanakkale'de yenilmesi(bu olay sonrası Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiştir)
40.Rusya'nın I.Dünya Savaşı'ndan çekilmesine neden olan olay nedir?
1917 Bolşevik İhtilali sonrası Çarlık Rusya'sı yıkıldı ve başa geçen Bolşevik yönetim 1918 Brest-Litowsk Antlaşması ile savaştan çekildi
41.1.Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen devlet hangisidir?
Japonya
42.1.Dünya Savaşı'na son katılan devlet hangisidir?
Yunanistan (26 Haziran 1917)
43.Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalar hangileridir?
 İstanbul Antlaşması (18 Mart 1915—İngiltere,Fransa,Rusya)
Londra Antlaşması (26 Nisan 1915—İngiltere,Fransa,Rusya,İtalya)
Sykes-Picot Antlaşması (26 Nisan 1916—İngiltere,Fransa,Rusya)
Sen Jan Dö Marin Antlaşması (19 Nisan 1917—İngiltere,Fransa,İtalya)
Mac Mahon Antlaşması (1916—İngiltere,Hicaz Emiri Şerif Hüseyin)
Balfour Bildirgesi (1917—Filistin'de Yahudi devleti kurmak için İngiltere dışişleri bakanı tarafından açıklanan bildirge)
44.Osmanlı topraklarını paylaşım tasarılarında ilk değişiklik hangi olayla gerçekleşti?
Rusya'nm savaştan çekilmesi ve gizli antlaşmaları açıklamasıyla
45.1 Dünya Savaşı'nın bitmesinde etkili olan olay nedir?
ABD'nin 2 Nisan 1917 tarihinde savaşa girmesi
46.1.Dünya Savaşı sonunda imzalanan ateşkes antlaşmaları nelerdir?
(Bulgaristan-Selanik),(Osmanlı-Mondros).(Almanya-Rethandes),(Avusturya-Macaristan İmparatorluğu-Villa Gusti)
47.1.Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmaları nelerdir?
 Almanya-Versay Antlaşması (28 Haziran 1919)
Avusturya-Sen Jermen Antlaşması (10 Eylül 1919)
Bulgaristan-Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)
Macaristan-Triyanon Antlaşması (6 Haziran 1920)
Osmanlı Devleti-Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
48.Wilson Prensipleri hangi tarihte yayınlandı?
8 Ocak 1918
49.1.Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
 l.Almanya,Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları yıkıldı
II.Yeni bağımsız devletler kuruldu (Macaristan,Polonya, Yugoslavya,Çekoslovakya)
III.Cemiyet-i Akvam kuruldu (1920)
IV. Sömürgecilik, Mandacılık adı altında devam etti
V.İlk kez yeni silahlar denendi (uçak,denizaltı,tank,kimyasal silahlar)
VI.Avrupa 'da İngiltere, Uzakdoğu 'da Japonya en güçlü devletler konumuna geldi
50.Paris Barış Konferansı hangi tarihte ve hangi amaçla toplandı?
18 Ocak 1919 tarihinde yenik devletler ile yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için toplandı
51.İtilaf devletleri arasında 1. Dünya Savaşı sonrası ilk ciddi anlaşmazlık nerede,hangi olayla
çıkmıştır ?
Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve Doğu Trakya'nın İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi ile başlamıştır
52.Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra işgal edilen ilk Osmanlı toprağı
neresidir ?
Musul (3 Kasım 1918)
53.Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte imzalandı,imzalayan temsilciler kimlerdir?
30 Ekim 1918.Osmanlılar adına Rauf Orbay İtilaf Devletleri adına İngiliz Amirali Caltorp
54.Mondros'un en önemli maddesi hangisidir,önemi nedir?
7.maddedir.İşgallere yasal dayanak hazırlamıştır.
55.Mondros’un 24. maddesinin amacı nedir?
Doğuda bağımsız bir Ermeni Devleti kurmaktır.
56.Mondros Ateşkes Antlaşması'nın önemi nedir?
0smanlı Devleti bu antlaşma ile fiilen yıkılmıştır(kayıtsız-şartsız teslim olarak)
57.Mondros'un hangi maddesi devletlerin eşitliği ilkesine aykırıdır?
Türklerin elindeki esirler serbest bırakılacak,Türk esirler anlaşma devletlerinin denetiminde kalacaktı
58.Mondros'ta Osmanlı ordusuna ve donanmasına sınırlama getirilmesinin temel amacı
nedir ?
0smanlı Devletinin topraklarının işgali sırasında Osmanlı Devletini savunmasız hale getirmek
59.Mondros'un 7.maddesine dayanılarak işgal edilen yerler nerelerdir?
 İngiltere—Musul,Urfa,Antep,Maraş,Merzifon,Samsun,İzmit,Batum
Fransa—Adana, Mersin,Dörtyol
İtalya—Antalya,Fethiye,Kuşadası,Marmaris,Bodrum,Konya
60.İstanbul hangi tarihte ve hangi amaçlarla İtilaf devletleri donanması tarafından işgal
edilmiştir?
13 Kasım 1918 tarihinde
l. Osmanlı hükümetinin işgallere tepkide bulunmasını önlemek
II. İşgalleri kolaylaştırmak
III. Azınlıklara cesaret vermek
61.İzmir Yunanlılar tarafından hangi tarihte işgal edilmiştir?
15 Mayıs 1919
62.Batı Anadolu'da Kuvay-ı Milliye hareketinin başlamasına ve ulusal bilincin oluşmasına
neden olan olay nedir ?
İzmir'in işgali
63.İşgallere karşı ilk direniş hareketi nerede başlamıştır?
Güneyde Adana Dörtyol'da
64.Türklerin kurduğu milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir?
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası,Teali-i İslam Cemiyeti,Kürt Teali Cemiyeti,Hürriyet ve İtilaf Fırkası,İngiliz Muhipler Cemiyeti,Wilson Prensipleri Cemiyeti
65.Azınlıkların kurduğu milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir?
 Rumların kurduğu—Mavri Mira,Etniki Eterya,Pontus Rum Cemiyeti,Kordos Komitesi
Ermenilerin kurduğu—Hınçak,Taşnak
Yahudilerin kurduğu—Alyans İsrailit Cemiyeti,Makabi Cemiyeti
66.Türklerin kurduğu milli cemiyetler hangileridir?
Trakya-Paşa eli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti,Doğu Anadolu (Vilayet-i Şarkiye) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,Kilikyalılar Cemiyeti,İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,Redd-i İlhak Cemiyeti,Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti,Milli Kongre Cemiyeti
67.Kuvay-ı Milliye'den ilk kez bahseden milli örgüt hangisidir?
Milli Kongre Cemiyeti
68.Milli mücadeleye önderlik eden milli örgüt hangisidir?
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
69.Milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?
 I.Bölgeseldirler
II.Ulusal bilincin uyanmasında etkili olmuşlardır
III.Halkı mücadeleye teşvik edip organize etmişlerdir
IV.Sivas Kongresi 'nde "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti " adı altında birleşmişlerdir.
70.Kuvay-ı Milliye nedir ?
Düşman işgallerine karşı halkın vatanını korumak için oluşturduğu direniş kuvvetleridir.
71.Kuvay-ı Milliye'nin özellikleri nelerdir?
 I. Bölgesel mücadeleyi benimsemişlerdir,düzensiz birliklerdir
II. İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır
III.Türklük duyguları ile hareket etmişlerdir
IV.Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır
V.Milli mücadeleye karşı çıkan bazı ayaklanmaları bastırmışlardır
72.Mustafa Kemal hangi yetki ve görevle Anadolu'ya gönderilmiştir?
30 Nisan 1919 tarihinde 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a atandı.Resmi görevi;Doğu Karadeniz'de asayişi sağlamak,Mondros Ateşkesinin uygulanmasını sağlamak,halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak,halka silah dağıtılmasını engellemektir.
73.Milli mücadelede yayınlanan ilk genelge hangisidir?
 Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919) (Tek imza ile yayınlanması tepki çekmiştir)
74.Havza Genelgesi'nin önemi nedir?
 Türk halkını milli mücadele fikri etrafında birleştirmiştir
75.Amasya Genelgesi'ni kimler,hangi tarihte yayınlamıştır?
 Mustafa Kemal,Rauf Orbay,Refet Bele,Ali Fuat Cebesoy imzalamış,Kazım Karabekir ve Cemal Paşalar telgraf ile onaylamışlardır.(22 Haziran 1919)
76. Amasya Genelgesi'nin önemli yönleri nelerdir?
 l. Kurtuluş Savaşı 'nın amacını, gerekçesini ve yöntemim açıklayan bir programdır
II. İlk kez millet egemenliğine dayanan bir yönetime işaret edilmiştir
III.Türk ulusuna bağımsızlık yolunda yapılan bir çağrıdır
IV. Temsil Heyeti 'nin temelleri atılmıştır
V. İşgalcilere ve İstanbul Hükümeti 'ne karşı halkı isyana çağırmıştır
VI. Milliyetçi bir karakter taşır
VII. Savaş'ta toplanacak milli bir kongre için delege seçimi yapılması kararlaştırılmıştır. Bu da demokratik yöntemlerin kullanılacağının belirtisidir
77.Mustafa Kemal ne zaman resmi görevlerinden ve askerlik mesleğinden istifa etti?
7-8 Temmuz 1919 tarihinde
78.Erzurum Kongresi hangi tarihler arasında toplanmıştır?
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında
79.Erzurum Kongresi'ni hangi örgüt organize etmiştir?
 Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Erzurum şubesi (Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin desteği ile)
80.Erzurum Kongresi'nin kararları ve önemi nelerdir?
 l. Bölgesel amaçlı toplandığı halde kararları bakımından milli bir kongredir
II. Vatanın bölünemeyeceği ilk kez açıklanmıştır
III.9 kişilik Temsil Heyeti oluşturulmuştur (Doğu Anadolu 'yu temsil eder)
IV.Dış siyaset ile ilgili kararlar da alarak meclis gibi hareket etmiştir
V. İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir
VI. Açıkça yeni bir devletin kurulacağı belirtilmiştir
VII.Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir
VIII. Azınlıklara egemenliği zedeleyici haklar verilemeyeceği belirtilmiştir
IX. Meclis-i Mebusan 'ın derhal toplanması istenmiştir
81.Ege'deki direnişin örgütlenmesinde ve batı cephesinin oluşmasında etkili olan bölgesel
kongreler hangileridir ?
 Balıkesir Kongresi (26-31 Temmuz 1919), Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)
82.Kurtuluş Savaşı'nın tek milli kongresi hangisidir?
 Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
83. Sivas Kongresi'nin kararlan ve önemi nelerdir?
 l.Temsil Heyeti 'nin üye sayısı 15'e çıkarıldı ve yetkileri genişletildi (Tüm yurdu temsil eder)
II.Milli Cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi
III. Al i Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığına atanarak yürütme yetkisi Temsil Heyeti tarafından ilk kez kullanıldı
IV.Manda ve himaye kesin olarak reddedildi
V. İrade-i Milliye isimli bir gazete çıkarıldı
VI. Mustafa Kemal milli mücadelenin fiili lideri haline geldi
84.Temsil Heyeti'nin görevi ne zaman ve hangi olayla sona ermiştir?
23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin açılması ile
85.Ulusal Anadolu hareketinin ilk önemli siyasal başarısı nedir?
 İstanbul Hükümeti ile resmi haberleşmeyi keserek Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin düşürülmesini sağlamıştır
86.Amasya Görüşmeleri(Mülakatı-Protokolü) hangi tarihte gerçekleşmiştir?
20-22 Ekim 1919 tarihinde Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Anadolu temsilcileri arasında
87. Amasya Görüşmeleri'nin önemi nedir?
 İstanbul Hükümeti Milli Mücadele Hareketi'ni hukuken tanımıştır
88.Temsil Heyeti hangi tarihte ve hangi amaçla Ankara'ya gelmiştir?
27 Aralık 1919 tarihinde Meclis-i Mebusan'ın çalışmalarını daha yakından takip etmek için gelmiştir.Böylece Ankara Milli Mücadele'nin merkezi oldu
89.Temsil Heyeti Ankara'da hangi gazeteyi çıkartmaya başlamıştır?
 Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
90.Son Osmanlı Mebusan Meclisi hangi tarihte açılmıştır?
12 Ocak 1920 tarihinde
91.Mustafa Kemal'in Mebusan Meclisi'ndeki vekillerden istekleri neler olmuştur?
 I. Mecliste Müdafaa-i Hukuk grubunun kurulması (kurulamadı,yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu)
IL Kendisinin başkan seçilmesi (seçilemedi)
III. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi (kabul edildi)
92.Misak-ı Milli hangi tarihte kabul edildi?
28 Ocak 1920 tarihinde
93.Misak-ı Milli kararları ve önemi nelerdir?
 1.Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez
IL Mondros 'tan önce işgal edilen Arap topraklarının geleceği halk oylamasına bırakılacak
III. Kars,Ardahan,Batum ve Batı Trakya 'nın geleceği halk oylamasına bırakılacak
IV.Kapitülasyonlar kaldırılacak (Milli mücadelede ilk kez kapitülasyonlar reddedildi)
V. Ülkedeki azınlıklara, komşu ülkelerde Müslümanlara tanınan haklar kadar hak tanınacak
VI.Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk hakimiyeti kurulacak
VII.İstanbul ve Çanakkale Boğazları 'nın güvenliğinin sağlanması şartı ile boğazların durumu ilgili devletler ile birlikte vereceğimiz kararlar ile belirlenecektir
94.İstanbul hangi tarihte resmen işgal edildi,işgale neden olan olay nedir?
16 Mart 1920 tarihinde. NEDENİ :Misak-ı Milli'nin kabulü
95.İstanbul’un işgalinin sonuçları ve önemi nelerdir?
 l.Meclis-i Mebusan kapatıldı (bu durum TBMM'nin açılmasına zemin hazırladı)
II. İstanbul Hükümeti ile tüm bağlar kesilmiştir
III.Mustafa Kemal,İstanbul'un işgali üzerine milli mücadeleyi padişahı da kurtarmak amacıyla yürüttüğünü belirterek saltanatçıların da desteğini sağladı
IV. Anadolu 'daki İtilaf Devletleri subayları tutuklandı
V. Geyve ve Ulukışla demiryolları tahrip edildi
96.Mustafa Kemal'in 19 Mart 1920'de yayınladığı genelgenin amacı nedir?
 Yeni seçimler yaparak Ankara'da yeni bir meclis açmak ve İstanbul'dan kaçan mebusları da alarak ulusal bütünlüğü sağlamak
97.1.Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı?
23 Nisan 1920 tarihinde .Böylece ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kuruldu.
98.24 Nisan 1920'de TBMM başkanı Mustafa Kemal'in meclise sunduğu önergenin
maddeleri ve önemleri nelerdir?
 1.Hükümet kurmak zorunludur
II. Geçici bir devlet başkam veya padişah vekili seçmek doğru değildir (meclisin sürekliliği ve bağımsızlığı belirtilmiştir)
III. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur, meclisten çıkan ulusal irade vatanın geleceğine el koymalıdır (padişah ve halife yok sayıldı milli irade her şeyin üstünde tutuldu)
IV .Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM'ne aittir (güçler birliği sağlandı,milli mücadelede zaman kazanmak amaçlandı)
V.Meclis içinden seçilecek bir heyet hükümet işlerini yönetir, meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. (Meclis Hükümeti Sistemi)
VI. Padişah ve halife ülke baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır
99.I.TBMM'nin gerçekleştirmeye çalıştığı amaç nedir?
 Tam bağımsızlık ve egemenliği gerçekleştirerek yurdu işgalden kurtarmak
100.I.TBMM'nin özellikleri nelerdir?
 l.Kurucu meclistir.Ancak tepki çekmemek için "Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis " ifadesi kullanılmıştır
II. Azınlıklar bulunmadığı için milli bir meclistir
III. Güçler birliği ilkesi ile meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir IV. İhtilalci bir yapıya sahiptir
V. Her türlü görüş temsil edildiğinden demokratik bir yapıya sahiptir
10l.I.TBMM'nin yaptığı tek inkılap nedir?
1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılması
102.TBMM'ne karşı doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan isyanlar hangileridir?
Ahmet Anzavur Ayaklanması—Balıkesir,Susurluk ve Gönen çevresinde çıktı.Nisan 1920 tarihinde Çerkez Ethem tarafından bastırıldı.
Kuvay-i İnzibatiye (Halifelik Ordusu) Ayaklanması—İzmit ve çevresinde çıktı.Ali Fuat Cebesoy komutasındaki milli kuvvetler tarafından bastırıldı
103.TBMM'ne karşı,İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin kışkırtmaları sonucu çıkan
ayaklanmalar hangileridir?
 l. Bolu, Düzce, Adapazarı, Hendek Ayaklanması—İngilizlerin boğazların güvenliğini
korumak için kışkırtarak çıkarttığı bir isyandır. Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele komutasındaki
milli kuvvetler tarafından bastırıldı. (Eylül 1920)
II. Yozgat Ayaklanması—Çapanoğlu ailesi çıkarttı.Çerkez Ethem bastırdı.(1920)
III. Afyon Ayaklanması—Çopur Musa çıkarttı.Kuvay-ı Milliye bastırdı.(1921)
IV. Konya Ayaklanması—Delibaş Mehmet çıkarttı.Refet Bele bastırdı. (6 Ekim 1920)
V. Milli Aşireti Ayaklanması—Urfa'da çıktı.Kuvay-ı Milliye bastırdı.(Eylül 1920)
VI. Cemil Çeto(Doğu Anadolu'da)—Koçkiri(Erzincan'da)—Ali Batı (Mardin'de)— Şeyh
Eşref(=Hart Olayı)(Bayburt'ta)
104.TBMM'ne karşı çıkan bu ayaklanmaların ortak amacı nedir?
 Milli mücadele hareketini yok etmektir
105.Milli Mücadele döneminin en uzun süren isyanı hangisidir?
 Pontus Rum İsyanı (6 Şubat 1923'te düzenli ordu bastırdı)
106.Kuvay-ı Milliye yanlışıyken sonradan TBMM'ne karşı ayaklananlar kimlerdir?
 Çerkez Ethem—Kütahya'da ayaklandı.İsmet İnönü bastırdı
Demirci Mehmet Efe—Muğla ve Burdur çevresinde ayaklandı.Refet Bele bastırdı
107.Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanmalarının temel nedeni nedir?
 Düzenli orduya katılmak istememeleridir
108.TBMM'ne karşı çıkan ayaklanmaların zararları nelerdir?
 1.TBMM yıprandı ve zaman kaybetti
II. Vatanın kurtuluşu gecikti
III.Yunanlıların ilerleyişi kolaylaştı
109.TBMM'nin isyanlara karşı aldığı tedbirler nelerdir?
 I.29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı
II. Eylül 1920 'de İstiklal Mahkemeleri kuruldu
III. Kasım 1920 'de Kuvay-ı Milliye birlikleri kaldırıldı ve düzenli ordu kuruldu
IV.Damat Ferit Paşa 'nın yayınlattığı fetvaya karşılık Ankara müftüsü Rıfat Bey
başkanlığında Anadolu müftülerine bir karşı fetva yayınlatıldı (Mayıs 1920)
110.TBMM'nin ilk anayasasının adı nedir,hangi tarihte yayınlanmıştır?
 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921)
111.Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özellikleri nelerdir?
 I. 25 maddelik sert ve kısa bir anayasadır
II. Bir geçiş dönemi ve uyum anayasasıdır
III. Laik bir anayasa değildir
IV. TBMM 'yi yasallaştırmıştır
V. Vatandaşların temel hak ve hürriyetleri belirtilmemiştir
VI.'''Osmanlı Devleti "yerine "Türkiye Devleti" tabiri benimsenmiştir
VII. Egemenliği Osmanlı soyundan alıp Türk milletine vermiştir
VIII. Yeni devletin hukuken kurulduğunu belgelemiştir
112. Sevr Barış Antlaşması hangi tarihte imzalandı,özelliği nedir?
10 Ağustos 1920.(Yürürlüğe girmeyen bir antlaşmadır)
113.Sevr Barış Antlaşması neden hukuki açıdan geçerlilik taşımaz?
1909'daki anayasa değişikliğine göre antlaşmalar meclis onayından sonra yürürlüğe girebilir.Fakat 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile birlikte meclis dağıtılmıştır.Bu antlaşmayı padişahın topladığı "Saltanat Şurası" onaylamıştır
114.Sevr ile Lozan Barış Antlaşmaları'nın ortak yönleri nelerdir?
 Her ikisinde de Boğazlar Komisyonu kurulması yönünde madde vardır
115.I.TBMM'nin Sevr Antlaşması'na tepkileri nelerdir?
 I. Antlaşmayı imzalayanlar vatan haini kabul edilmiştir
II. 16 Mart 1920'de İstanbul 'un işgalinden sonra İstanbul Hükümeti 'nin faaliyetlerini geçersiz saymıştır
III. İstanbul Hükümeti 'nden umudunu kesenler Anadolu hareketine destek verdiler 116.Tevfik Paşa kabinesi ile TBMM temsilcileri arasında 5 Aralık 1920 tarihinde yapılan
Bilecik Görüşmesi'nin önemi nedir?
Bilecik'e gönderilen İstanbul Hükümeti temsilcisi Ahmet İzzet Paşa heyetinin,isteği dışında Ankara'ya getirilmesi ve siyasetle uğraşmayacakları dair söz alınması İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti'ni birbirinden uzaklaştırmıştır
117.Düzenli ordu ne zaman kurulmuştur?
8 Kasım 1920'de İsmet İnönü Batı Cephesi komutanlığına,Refet Bele de onun güneyine atanmıştır. Aynı gün düzenli ordunun kuruluş kanunu kabul edilmiştir.
118.TBMM'nin kurduğu ilk resmi cephe hangisidir?
8 Haziran 1920'de Kazım Karabekir'in atanması ile Doğu Cephesi kuruldu.
119.Gümrü Antlaşması kimler arasında,hangi tarihte imzalandı,özellikleri ve önemi nelerdir?
 I. Ermenistan ile TBMM arasında 3 Aralık 1920'de imzalandı
II. TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. TBMM'nin ilk siyasal başarısıdır
III.TBMM'ni ve Misak-ı Milli 'nin bir kısmını tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu
120.Batum Antlaşması kimler arasında ve hangi tarihte imzalanmıştır?
 Gürcistan ile TBMM arasında 23 Şubat 1921'de imzalandı
121.Güney Cephesi'nde hangi güçlere karşı mücadele edilmiştir?
 Fransızlar ve Ermenilere karşı
122.20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması kimler arasında imzalandı,önemi nedir?
 I. TBMM ile Fransa arasında imzalandı
II. TBMM'ni ve Misak-ı Milli 'nin bir kısmını tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa oldu
III. Hatay 'in verilmesi Batum 'dan sonra Misak-ı Milli 'den verilen ikinci tavizdir
123.Batı Cephesi'nde kurulan düzenli ordu ilk mücadelesini kime karşı vermiştir?
 Çerkez Ethem'e karşı vermiştir
124.6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında yapılan I.İnönü Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
 I. Düzenli ordunun ilk askeri zaferidir
II.Düzenli ordunun önemi anlaşıldı
III.TBMM'ne olan güven arttı, vergi ve asker toplamak kolaylaştı
IV. İstiklal Marsıfl2 Mart 1921) ve ilk anayasa(20 Ocak 1921) kabul edildi
V. Zaferden sonra Çerkez Ethem isyanı kesin olarak bastırıldı (22 Ocak 1921)
VI. İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıktı.Londra Konferansı toplandı
VII. Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921 'de Moskova Antlaşması imzalandı
VIII. İsmet İnönü generalliğe yükseldi
125.Londra Konferansı hangi tarihler arasında toplandı,nedenleri nelerdir?
 I. 25 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında
II. Sevr Antlaşması 'nı TBMM'ne kabul ettirebilmek
III. Yunan birliklerine zaman kazandırmak
IV. Anadolu 'daki yeni durumu değerlendirmek
V. İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlıkları gidermek istemeleridir
126.İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem de TBMM
temsilcilerini çağırmasının temel amacı nedir?
 İkisi arasında ikilik yaratmak ve bu durumdan yararlanıp isteklerini kabul ettirebilmek
127.Londra Konferansı'nın sonuçları nelerdir?
 I. İtilaf Devletleri ilk kez TBMM'yi tanıdılar
II.TBMM'nin barış yanlısı olduğu ispatlandı
III. İtilaf Devletleri 'nin Sevr 'den taviz verebileceği ortaya çıktı
IV. Bekir Sami Bey 'in Fransa ile imzaladığı esir değişimi antlaşması eşitlik ilkesine uymadığı için TBMM tarafından onaylanmamıştır
128.Mustafa Kemal'in Londra Konferansı'na katılma amaçları nelerdir?
 l. TBMM'nin tanınmasını sağlamak
II.Türkler hakkındaki barış aleyhtarı propagandaları engellemek
III.Türklerin haklı davasını dünyaya duyurmak
129.1 Mart 1921'de Afganistan ile imzalanan Ankara Antlaşması'nın amacı nedir?
 l.Yeni Türk devletini tanıyan ilk Müslüman devlettir
II.Karşılıklı rejim tanıma ve dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla imzalanmıştır
130.16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın nedenleri nelerdir?
 l. Rusya 'nm güney sınırlarını güvenlik altına almak istemesi
II. TBMM'nin askeri ve maddi yardım ihtiyacını karşılamak istemesi
III. Rusya 'nın batılı devletlere yaklaşan TBMM'ni yanına çekmek ve Komünizmi Anadolu 'ya yaymak istemesi
131.Moskova Antlaşması'nın sonuçları ve önemi nedir?
 I. İlk defa büyük bir devlet Misak-ı Milli 'yi tanımıştır
II. Misak-ı Milli 'den ilk taviz olarak Batum verilmiştir
III.Rusya Milli Mücadeleye destek vermeyi kabul etmiştir
132.II.İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921)'nın nedenleri nelerdir?
 I. Yunanlıların taarruz gücüne ulaşması ve I. İnönü yenilgisinin intikamını almak istemeleri
II. Londra Konferansı 'ndan sonuç alınamaması
III. Türk ordusunun güçlenmeden yok edilmek istenmesi
IV .İngilizlerin kışkırtması
133.II.İnönü Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
 l. Yunan ordusu tekrar durduruldu
II. Düzenli ordunun taarruz gücünün olmadığı anlaşıldı
III. İtalyanlar Anadolu 'yu boşaltmaya başladılar
134.Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın nedenleri nelerdir?
 l .İnönü Savaşları 'nın intikamını almak
II. Türk ordusunu yok edip Ankara 'ya kadar olan yerleri işgal etmek
III. İtilaf Devletleri'nin desteğini yeniden kazanmak
135.Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın tarihi ve sonuçları nelerdir?
 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında yapıldı
I. Batı Cephesi 'nde kaybedilen ilk savaştır
II..Türk ordusu Sakarya Nehri 'nin doğusuna kadar çekilmiştir
III. TBMM'ne karşı muhalefet artmıştır
IV. TBMM'ni Kayseri 'ye taşınması gündeme gelmiştir
V.5 ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir ve bu kararla meclisin tüm yetkileri Mustafa Kemal 'e devredilmiştir
136.Tekalif-i Milliye Emirleri'nin amaçları nelerdir?
0rdunun ihtiyacı olan malzemelerin halktan karşılanması yoluna gidilmiştir(7-8 Ağustos 1921)
137.Sakarya Savaşı'nın nedeni nedir?
 Yunan ordusunun son bir hamleyle Ankara'yı işgal ederek Milli Mücadeleyi ortadan kaldırmak istemesi
138.Sakarya Savaşı'nın sonuçları nelerdir?
 1.II.Viyana Kuşatması 'ndan (1683) beri devam eden geri çekilme sona erdi
II. Yunan ordusunun saldırı gücü kırıldı ve Yunanlılar savunmaya çekildi
III. Mustafa Kemal 'e Gazilik ve Mareşallik unvanı verildi
IV. Fransızlar ile 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması imzalandı
V. Kafkas Cumhuriyetleri ile 13 Ekim 1921 tarihinde Kars Antlaşması imzalandı
139.13 Ekim 1921 tarihindeki Kars Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?
 TBMM ile Ermenistan,Azerbaycan ve Gürcistan arasında
140.Kars Antlaşması'nın önemi nedir?
 Doğu sınırımız kesin şeklini almıştır
141.20 Ekim 1921'de Fransızlar ile imzalanan Ankara Antlaşması'nın önemi nedir?
 I. Fransa, TBMM'ni ilk tanıyan İtilaf Devletidir.
II. Fransa. Hatay 'm Türk yurdu olduğunu kabul etti.
III. Güney Cephesi kapandı
142.Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un tarihi ve nedeni nedir?
 1.26 Ağustos-9 Eylül 1922
II. Türk ordusunun Yunanlıları Anadolu'dan atarak Misak-ı Milli'yi kabul ettirmek için imzalanacak barış antlaşmasına zemin hazırlamak istemesi
143.Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un sonuçları ve önemi nedir?
 1. 26-30 Ağustos 1922 Başkumandan Meydan Muharebesi ile Yunan savunma hatları bozuldu
II. 9 Eylül 'de İzmir, 18 Eylül 'de bütün Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtuldu
III..Kurtuluş Savaşı 'nın askeri safhası sona erdi
IV. İngilizlerle savaş ihtimali doğdu, barış görüşmeleri başladı
144.Mudanya Ateşkes Antlaşması için görüşmelerin başlamasına neden olan olaylar nelerdir?
 I.Yunanlıların yenilmesi ve Türk ordusunun Marmara'ya yönelmesi
II. İngiltere'nin sömürgelerinden yardım ve destek alamaması
III. Fransa ve İtalya'nın İngiltere'yi savaş konusunda desteklememesi
IV. İngiliz halkının Milli Mücadeleye sempati duyması ve İngiltere'nin yalnız kalması
145.Mudanya görüşmelerine hangi devletler katılmıştır?
 İngiltere,Fransa,İtalya ve Türkiye
146.Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi tarihte imzalandı?
11 Ekim 1922
147.Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonuçları ve önemi nelerdir?
 I. Kurtuluş Savaşı 'nın diplomatik safhasını başlatmıştır
II. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşmadan kurtarıldı
III. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ne bırakıldı, böylece Osmanlı Devleti 'nin hukuken yıkıldığı kabul edilmiş oldu
IV. Lozan Antlaşması 'na zemin hazırlandı
V. İngiltere 'de hükümet başkanı L. George istifa etmiştir
148. Saltanat hangi tarihte kaldırıldı?
1 Kasım 1922
149.Saltanatın kaldırılmasının temel nedeni nedir?
 Kişi egemenliğine dayalı yönetimin millet egemenliğine ters düşmesidir
150. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları ve önemi nelerdir?
 I. 0smanlı Devleti resmen sona erdi
II.İtilaf Devletleri'nin Lozan Konferansında çıkarmak istedikleri ikilik önlendi
III.Milli Egemenlik ilkesi tam olarak yerleşti
IV. TBMM’nin yaptığı ilk inkılaptır.böylece laikliğin ilk aşaması gerçekleşti
V.17 Kasım 1922 tarihinde Vahdettin yurt dışına çıktı. 18 Kasım 1922 tarihinde TBMM Abdülmecit Efendi'yi halife tayin etti
151.Lozan görüşmelerine hangi devletler katılmıştır?
 Gözlemci »ABD
Tüm görüşmelere katılan »Türkiye,İngiltere,Fransa,İtalya,Japonya,Romanya,Yunanistan ve Yugoslavya
Boğazlar konusunda katılan »Sovyet Rusya ve Bulgaristan
Bazı konularda katılan »Belçika ve Portekiz
152.Lozan Antlaşması hangi tarihte imzalandı?
 24 Temmuz 1923
153.TBMM Lozan'da hangi konularda taviz vermemeyi kararlaştırmıştır?
 Kapitülasyonlar ile Doğu sınırı ve Ermeni meselesi
154.Lozan Antlaşması'nda sınırlarla ilgili maddeler nelerdir?
 I. Suriye Sınırı; 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'na göre çizildi
II.Yunan Sınırı; Meriç Nehri sınır oldu.Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye bırakıldı.Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Yunanlılara bırakıldı.Onikiada ve Meis Adası İtalya'ya bırakıldı
III.Bulgar Sınırı; 1913 İstanbul ve 1919 Nöyyi Antlaşmalarına göre çizildi.
IV. İran Sınırı; 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması'na göre çizildi
V. Sovyet Sınırı; Daha önce çözümlendiği için gündeme gelmemiştir
VI. Irak Sınırı; Çözümü İngiltere ile Türkiye arasında ikili görüşmelere bırakılmıştır. 1926 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile elimizden çıkmıştır (Lozan'da çözümlenemeyen tek konudur)
155.Lozan Antlaşması'nda azınlıklar sorunu nasıl halledilmiştir,önemi nedir?
 Bütün azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi.(Böylece Avrupalıların içişlerimize müdahalesi engellenmiş oldu.İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler dışında nüfus mübadelesi kabul edildi.Ermeni meselesi reddedildi.
156.Lozan Antlaşması'nda kapitülasyonlar meselesi nasıl halledildi?
 Kapitülasyonlar kesin olarak kalktı,ekonomik bağımlılık reddedildi
157.Lozan Antlaşması'nda Osmanlıdan kalan borçlar meselesi nasıl halledildi?
0smanlı Devleti'nden ayrılan devletlere paylaştırıldıktan sonra Türkiye üzerine düşen borçları taksitler halinde ödeyecek ve Düyun-u Umumiye kaldırılacak
158.Lozan Antlaşması'nda boğazlar sorunu nasıl halledildi?
Boğazlar,başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecek,Boğazların her iki yanından 15 km.lik alan silahsızlandırılacak,savaş ve barış zamanlarında Boğazlardan geçiş belli kurallara bağlanacak.(Bu durum egemenlik haklarımızı ve toprak bütünlüğümüzü zedeler) 1936 Montrö Sözleşmesi ile Boğazlar bugünkü statüsünü kazanmıştır
159.Lozan Antlaşması'nın önemi nedir?
 I. Türkiye bağımsızlığım diğer ülkelere kabul ettirmiştir
II. Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşti (Batum,Hatay ve Batı Trakya hariç)
IIL Günümüze kadar geçerliliğini korudu (sebebi kalıcı barışı sağlamasıdır)
IV. Şartların değişmesiyle İleride Hatay ve Boğazlar Türkiye'nin lehine çözümlendi
V. İnkılap hareketlerine zemin hazırlayan bir barış dönemi başlamıştır
160.II.TBMM hangi tarihler arasında görev yapmıştır?
 11 Ağustos 1923-23 Ekim 1927
161.Ankara hangi tarihte başkent oldu,nedenleri nelerdir?
 13 Ekim 1923 tarihinde
I. İstanbul 'un Osmanlıcılık ruhunu canlandıracağı düşüncesi
II. Ankara 'nın jeopolitik konumu ve Milli Mücadelenin merkezi olması
162.II.TBMM'nin açılma nedenleri nelerdir?
 I. Birinci TBMM'nin Kurtuluş Savaşı'nda yıpranması
II. İnkılapları gerçekleştirmek için daha aydın fikirli kadrolara ihtiyaç duyulması
163.II.TBMM'nin yaptığı ilk iş nedir?
11 Ağustos 1923 günü Lozan Antlaşması'nı onaylamıştır
164.Cumhuriyetin ilan edilmesinin sebepleri nelerdir?
 I. Devletin rejiminin belli olmaması
II. Devlet başkanlığı sorunu
III. Meclis Hükümeti Sistemi'nin aksamaya başlaması
165.Cumhuriyetin ilanı için yararlanılan fırsat nedir?
26 Ekim 1923 tarihinde yaşanan hükümet bunalımıdır
166.29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesinin sonuçları nelerdir?
 1. 1921 Anayasası'na devletin rejiminin cumhuriyet olduğu eklendi,böylece rejimin ve devletin adı belli oldu.(1921 Anayasası'ndaki ilk değişiklik budur)
II. Mustafa Kemal cumhurbaşkanı seçildi ve devlet başkanlığı sorunu çözüldü (İlk başbakan İsmet İnönü, ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar'dır)
III. Cumhuriyetçilik ilkesi uygulanmaya başlandı
IV. Meclis başkanlığı ile cumhurbaşkanlığı görevleri birbirinden ayrıldı
V. Meclis Hükümeti Sistemi'nden Kabine Sistemi'ne geçildi
VI. Ulusal egemenlik ilkesi pekiştirildi
167.Halifelik hangi tarihte kaldırıldı, sebepleri nelerdir?
 3 Mart 1924 tarihinde kaldırıldı
I. Laiklik ile halifeliğin bağdaşmaması
II Halifeliğin cumhuriyet karşıtlarının sığınağı haline gelmesi
III. Halifelik makamının yapılacak inkılaplara engel teşkil etmesi
IV. Dış ilişkilerin kolaylaştırılmak istenmesi
V. Abdülmecit'in yetkilerini aşması ve tutarsız davranışları
168.Halifeliğin kaldırılmasının önemi nedir?
 1. Laikliğe geçişin en önemli aşamasıdır
II..Cumhuriyetin karakteri tam olarak belli oldu
III. İnkılapların önündeki engel kalktı, inkılap süreci hızlandı
IV. Ümmetçiliğe bağlanan ümitler kesin olarak kırıldı
169.Halifeliğin kaldırılması ile birlikte yapılan inkılaplar nelerdir?
 3 Mart 1924 tarihinde
I. Halifelik kaldırıldı
II. Tevhid-i Tedrisat (öğretimin birleştirilmesi) Kanunu kabul edildi
III. Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu
IV. Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırıldı.yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu
V. Hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılması kararlaştırıldı
170.1924 Anayasasına "Devletin dini İslam'dır" maddesinin konulmasının amacı nedir?
 Halifeliğin kaldırılmasına tepki gösterilmesini önlemek amacıyla kondu
171.19Aralık 1924'te ordunun siyasetten ayrılmasına yönelik çıkarılan kanunun amacı nedir?
 Barış dönemi içerisinde ordunun iç siyasal çekişmelere çekilmesini engellemektir
172. Nisan 1924 Anayasasının çıkarılma nedeni nedir?
1921 Anayasası'nın barış dönemi ihtiyaçlarını karşılayamaması
173.1924 Anayasasının özellikleri nelerdir?
 I. Devletin şeklinin cumhuriyet,dilinin Türkçe,başkentinin Ankara,dininin İslam olduğu belirtilmiştir (dinin İslam olduğunu belirten kısım laikliğe aykırıdır)
II. Vatandaşlara temel hak ve hürriyetler verilmiştir (bu haklar kanunlarla sınırlandırılabilir)
III. Seçme ve seçilme hakkı erkeklere verilmiştir (eşitliğe aykırıdır)
IV. Kanun-ı Esasi kesin olarak yürürlükten kalkmıştır
V. En uzun ömürlü ve en fazla değişikliğe uğrayan anayasadır
174.Çok partili rejim denemelerinde ilk kurulan parti hangisidir,kurucuları kimlerdir,
özellikleri nelerdir?
 1. 9 Ağustos 1923 tarihinde Halk Fırkası Atatürk.İsmet İnönü ve arkadaşları tarafından kuruldu
II. Türkiye'nin ilk partisidir. 1950 yılına kadar iktidarda kalmıştır
III. Ekonomide devletçiliği savunmuştur
IV. Türkiye'de inkılapları gerçekleştiren ve laikliği yerleştiren partidir
175.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın özellikleri nelerdir?
 1. 17 Kasım 1924 tarihinde Kazım Karabekir (başkan),Ali Fuat Cebesoy,Refet Bele ve Rauf Orbay tarafından kuruldu
II. Türkiye'nin ilk muhalefet partisidir
III. Ekonomide liberalizmi savunmuştur
IV. Şeyh Sait İsyanı sebebiyle 5 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı
176.13 Şubat 1925'te Diyarbakır'da çıkan Şeyh Sait İsyanı'nın sebepleri nelerdir?
 I. Eski düzene geri dönmek isteyenlerin çalışmaları
II. Musul'u Türkiye'ye vermek istemeyen İngilizlerin kışkırtmaları
III. Toprak ağalarının yapılacak olan toprak reformuna iyi bakmamaları
177.Şeyh Sait İsyanı'na karşı alınan tedbirler nelerdir?
 1. Ali Fethi Okyar istifa etti,İsmet İnönü başbakan oldu
II. Takrir-i Sükun Yasası çıkarıldı (4 Mart 1925)
III. İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruldu
178.Şeyh Sait İsyanı'nın sonuçları ve önemi nelerdir?
 1. Ayaklanma 15 Nisan 1925 tarihinde bastırıldı
II.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı (5 Haziran 1925) çok partili rejime geçiş için gerekli ortamın oluşmadığı anlaşıldı
III. Musul Meselesi Türkiye aleyhine gelişti
IV. Bu isyan laikliğe ve yeni sisteme karsı meydana gelen ilk ciddi isyandır
179.Mustafa Kemal'e 15 Mayıs 1926'da suikast girişiminin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
 I. Gericilerin rejimi değiştirme isteği ve Mustafa Kemal'i ortadan kaldırma düşüncesi
II. Suikast düzenleyenler cezalandırıldı ve İttihatçılık tamamen tasfiye edildi
180.Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın özellikleri nelerdir?
 1.12 Ağustos 1930 tarihinde Fethi Okyar tarafından kuruldu
II. Ekonomide liberalizmi savunmuştur
III. İlk kez kadınlara siyasal haklar verilmesini savunmuştur
IV. Taşra teşkilatının gericilerin eline geçmesi üzerine Fethi Okyar partiyi feshetti (17 Kasım 1930)
181.23 Aralık 1930 Menemen Olayı'nın nedeni ve özellikleri nelerdir?
 I. Derviş Mehmet Menemen'de gerici bir ayaklanma başlattı ve engel olmak isteyen Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit etti
II. İsyan bastırıldı,isyancılar İstiklal Mahkemelerinde yargılandı
III. Cumhuriyeti yıkmaya yönelik ikinci isyandır
182.Türk Medeni Kanunu hangi tarihte kabul edildi,getirdiği yenilikler nelerdir?
 1.17 Şubat 1926 tarihinde kabul edildi
II. Mirasta ve toplumsal hayatta kadın-erkek eşitliği sağlandı
III. Tek eşle evlilik ve resmi nikah şartı getirildi
IV.Hukuk birliği ve hukuk düzeni sağlandı
V. Azınlıkların hukuk özerkliği kesin olarak sona erdi
VI. Medeni Kanun kadınlara siyasal haklar vermemiştir
183.Kadınlara verilen siyasi haklar nelerdir,önemi nedir?
3 Nisan 1930'da belediye seçimlerine katılma,5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı (milli egemenlik ve halkçılık ilkesi pekişti)
184.Eğitim alanında yapılan yenilikler nelerdir?
3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.Böylece;
I. Eğitim-öğretimde birlik sağlandı
II. Eğitim devletçi ve milliyetçi bir karakter kazandı
III. Eğitim laikleştirildi,eğitimde eşitlik gerçekleştirildi
IV. Medreseler kapatıldı
V. İlköğretim zorunlu ve parasız hale getirildi
VI. 2 Mart 1926 tarihinde Maarif Teşkilatı Kanunu çıkartıldı
185.Yeni Türk Harfleri hangi tarihte kabul edildi?
1 kasım 1928 tarihinde kabul edildi
186.Türk Tarih Kurumu'nun kurulma nedenleri nelerdir?
15 Nisan 1931 tarihinde kuruldu
I. Türk tarihini araştırarak İslamiyet öncesi Türk tarihini öğrenmek
II. Ortak bir tarih bilinci oluşturmak
III. Türklerin medeniyete katkılarını ortaya koymak
187.Türk Tarih Kurumu (15 Nisan 1931) ve Türk Dil Kurumu'nun (12 Temmuz 1932)
kurulması hangi Atatürk İlkesi ile ilgilidir?
 Ulusçuluk (Milliyetçilik)
188.Toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir?
 I. Tekke,Zaviye ve Türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
II. Kılık-kıyafetin düzenlenmesi (25 Kasım 1925)
III. Soyadı Kanunu'nun kabulü (21 Haziran 1934)
IV. Miladi takvimin kabulü (26 Aralık 1925)
V. Uluslar arası rakamların kabulü (1928)
189.İzmir İktisat Kongresi hangi tarihler arasında toplandı?
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplandı
190.Tarım alanında yapılan yenilikler nelerdir?
 I. Aşar Vergisi kaldırıldı (1925)
II. Köylüye kredi vermek için Ziraat Bankası kuruldu
III. Örnek çiftlikler kuruldu
IV. Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu (1927)
V. Toprak reformu yapılmaya çalışıldı (1926) fakat başarısız olundu
191.Ticaret alanında yapılan yenilikler nelerdir?
 1.11 Haziran 1930 tarihinde Merkez Bankası kuruldu
II .Türkiye İş Bankası kuruldu (1924) (ilk özel bankadır)
III. Kabotaj Kanunu çıkartıldı (1 Temmuz 1926)
192.Sanayi ve madencilik alanında yapılan yenilikler nelerdir?
 1. Özel sektörün sanayi kurması için destek verildi
II. Sanayi ve Maden Bankası kuruldu (1925)
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı (28 Mayıs 1927)
IV. 1933 tarihinden sonra devletçilik ilkesi uygulandı
V. Etibank ve MTA kuruldu (1935)
193.Bayındırlık,ulaştırma ve sağlık alanında yapılan yenilikler nelerdir?
 1. 1927 tarihinde Devlet Demir Yollan Genel Müdürlüğü kuruldu
11.1933 tarihinde ilk milli hava ulaştırma teşkilatı kuruldu
III. 1923 tarihinde Türkiye Seyr-ü Sefain İdaresi kuruldu
IV. 193 3 tarihinde Türkiye Seyr-ü Sefain İdaresi kaldırılıp Türk kıyılarında posta seferleri işletmesi Deniz Yolları İşletmesi İdaresi'ne verildi
V. 2 Mayıs 1920 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu
194.Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyasetinin özellikleri nelerdir?
 I. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi benimsendi
II. Milli egemenlik ve milli çıkarlar ön planda tutuldu
III. Misak- Milli gerçekleştirilmeye çalışıldı
IV. Savaş korunmanın gereği olarak görüldü
195.Yunanistan ile nüfus mübadelesi sorunu nasıl başladı,sonuçları nelerdir?
Lozan'da belirlenen ilkelere uyulmayınca başlayan nüfus değişimi sorunu 10 Haziran 1930'da Ankara Antlaşması ile çözüldü.Bunun sonucunda;
I. Türk-Yunan ilişkileri düzeldi
II. Balkan Antantı'nın kurulmasına zemin hazırlandı
196. Yabancı okullar sorunu nasıl halledildi?
 Okullar iç meselemiz sayıldığından Fransa'nın müdahalesi kabul edilmemiştir
197.Musul sorunu nasıl çözümlenmiştir?
 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara Antlaşması ile çözümlendi
I. Musul, İngiliz yönetimindeki Irak'a bırakıldı
II.Türkiye-Irak sınırı çizildi
III. Musul petrollerinden alman verginin %10 'u 25 yıl süreyle Türkiye 'ye verilecekti (Böylece Misak-ı Milli'den taviz verildi ve Türk-İngiliz ilişkileri düzeldi)
198.Türkiye,Milletler Cemiyeti'ne ne zaman üye oldu?
18 Temmuz 1938 tarihinde üye olmuştur
199.Balkan Antantı ne zaman imzalandı,hangi devletler katıldı,önemi nedir?
 9 Şubat 1934 tarihinde Türkiye,Romanya,Yugoslavya ve Yunanistan arasında imzalandı (Bulgaristan sınırımız dışındaki batı sınırımız güvence altına alındı)
200.Montrö Sözleşmesi ne zaman imzalandı,önemi nedir?
20 Temmuz 1936 tarihinde imzalandı
I. Türkiye'nin milletlerarası güç dengesinde önemi arttı
II. Misak-ı Milli yönünde önemli bir adım atıldı
III. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumu güçlendi
20l. Sadabat Paktı ne zaman imzalandı,hangi devletler katıldı,önemi nedir?
 9 Temmuz 1937 tarihinde imzalandı.Türkiye,İran,Irak ve Afganistan katıldı.Böylece Türkiye 'nin doğu sınırı güvenlik altına alındı. (Balkan Antantı gibi Sadabat Paktı da başarılı olamamıştır)
202.Hatay Sorunu nasıl çözümlendi?
3 Temmuz 1938 tarihinde Hatay Meclisi açıldı,Tayfur Sökmen devlet başkanı,Abdurrahman Melek başbakan oldu.Hatav,Hatay Meclisi'nin aldığı kararla 29 Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye katıldı.
203.Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri nelerdir?
 Devletin rejim şeklidir.Demokratiktir."Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile en iyi şekilde tanımını bulur. 1924 tarihinde anayasada devletin şekli cumhuriyet olarak belirtildi.Laiklik ile beraber taviz verilmeyen iki ilkeden biridir.Anayasada değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif edilemeyen üç maddeden biri de devletin şekli olan cumhuriyettir.
204.Cumhuriyetçilik ile ilgili inkılaplar nelerdir?
 TBMM'nin açılması,saltanat ve hilafetin kaldırılması,cumhuriyetin ilanı,kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, 1921 anayasasının kabulü
205.Milliyetçilik(Ulusçuluk) ilkesinin özellikleri nelerdir?
 Bir millete mensup kişilerin milletine karşı duyduğu bağlılık duygusu ve şuurudur.Irkçılık ve ümmetçiliği reddeder.Eşitlik prensibini esas alır
206.Milliyetçilik ile ilgili inkılaplar nelerdir?
 Ülkenin düşmandan kurtarılması,TBMM'nin açılması;Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulması,Milli Ekonomi İlkesi'nin benimsenmesi,saltanat ve hilafetin kaldırılması
207.Halkçılık ilkesinin özellikleri nelerdir?
 Halkın halk tarafından idaresini savunur.Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur.Halkın eşitliği esastır.Sınıfçılığa dayanmadığı için komünizmden ayrılır.
208.Halkçılık ile ilgili inkılaplar nelerdir?
 TBMM'nin açılması,Soyadı Kanunu,eğitim-sağlık ve tarımsal faaliyetlerden herkesin yararlanması
209.Devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir?
Devletçilik,devletin ekonomik,kültürel ve sosyal alanlarda daha hızlı gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır.Halkçılığın zorunlu tamamlayıcısıdır.Devletçilik ülkemizde karma ekonomiyi esas alır
210.İnkılapçılık ilkesinin özellikleri nelerdir?
 Çağın şartlarına göre değişimi ve gelişimi esas alır.TBMM'nin açılması ve Türk İnkılabı ile başlamıştır. Hedefi çağdaş bir Türkiye yaratmaktır.
211.Laiklik ilkesinin özellikleri nelerdir?
Din ile devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürriyetini esas alır.Eşitliği esas alır.Din egemenliği değil, millet egemenliği esastır. 1928 tarihinde millet vekillerinin yemin şekli değiştirildi,devletin dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. 1937 tarihinde Laiklik anayasa maddesi oldu
212. Bütünleyici ilkeler nelerdir?
 Ulusal Egemenlik—-»Cumhuriyetçiliği
Milli Bağımsızlık—-> Milliyetçiliği
Milli Birlik-Beraberlik ve Ülke Bütünlüğü—-^Milliyetçilik ve Halkçılığı
Akılcılık ve Bilimsellik—->Laiklik ve İnkılapçılığı
İnsan ve İnsanlık Sevgisi—-»Halkçılık ve Milliyetçiliği
Yurtta Sulh Cihanda Sulh---» Halkçılık ve Milliyetçiliği
Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak—-»İnkılapçılığı
<
TEMÜRLENK

31 Ocak 2012 09:29

Yorum İçin Bilgiler
  • Grup: Üye
  • ICQ: --
  • Kayıt Tarihi: 31.01.2012
  • Konuları: 0
  • Yorumları: 1

ÇOK UZUN BUNLARIN HEPSİNİ EZBERLİYECEZ Mİ?
İŞİMİZ ZOR